68th Republic Day of India – 26 January 2017

_mg_7184_small.jpg _mg_7188_small.jpg _mg_7192_small.jpg _mg_7211_small.jpg
     
 

,y,uvkbZihbZ esa g’kkZsYykl ls euk;k x;k 68oka x.kra= fnol

Yk{ehckbZ jk’Vªh; “kkjhfjd f”k{kk laLFkku esa 68oka x.kra= fnol g’kksZYykl ls euk;k x;kA izkr% 8-00 cts izks- fnyhi dwekj MqjSgk ¼dqyifr] ,y,uvkbZihbZ½ us loZizFke “kghn ohjkaxuk jkuh y{ehckbZ dh izfrek ij ekY;kiZ.k fd;kA blds Ik”pkr~ dqyifr izks- MqjSgk us /otkjksg.k fd;k ftlds ckn jk’Vªxku gqvkA blds Ik”pkr~ dqyifr izks- MqjSgk dk lacks/ku gqvkA vius lacks/ku esa dqyifr izks- MqjSgk us lHkh vkpk;ksZa] iz”kklfud vf/kdkjh;ksa] Nk=ksa] deZpkfj;ksa o tEew d”ehj ls vk, f”k{kd leqg dks x.kra= fnol dh gkfnZd c/kkbZ nhA dqyifr izks- MqjSgk us Hkkjrh; lsuk dh rkfjQ djrs gq, dgk fd muds cqyan gkslyksa o R;kx ds dkj.k ge pSu dh uhan lksrs gS] ge lc dk mudks lykeA dqyifr izks- MqjSgk us laLFkku ifjokj dks crk;k fd laLFkku ekuuh; iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh th }kjk pyk, dk;Zdzeksa tSls& [ksyksa bafM+;k] LoPN Hkkjr vfHk;ku] dS”kysl dk mRre vuqlj.k dj jgk gS o lekt dks Hkh blds fy, izksRlkfgr djus esa viuh Hkqfedk fuHkk jgk gSA dqyifr izks- MqjSgk us laLFkku ifjokj dks ;g Hkh crk;k fd gekjs lkjs ,evks, o ,evks;q yxHkx vafre pj.k ij gS vkSj ge iwjh rjg ls vk”olr gS fd vxys l= ls ;g ;kstuk,a fdz;kfUor gks tk,axhA dqyifr izks- MqjSgk us Nk=ksa ls dgk fd gekjh tks Hkh Vhe dgh Hkh [ksyus tk jgh gS vPNk dj jgh gS vkSj T;knkrj ifjfLFkfr;ksa esa fotsrk ;k mifotsrk cu dj vk jgh gSA gekjh efgyk QqVckWy Vhe dh pkj yM+fd;ksa dks QqVckWy yhx ls dkWy vk;k gS ;g yhx tYn gh Hkkjr es vkjaHk gksus okyh gSA gels dqN yhx laidZ esa Hkh gSa tks fd laLFkku dks viuk dsanz p;fur djus dh bPNk fn[kk jgs gS ;g gekjs fy, g’kZ dh ckr gSa D;ksafd ;g gekjs laLFkku dh [;kfr dks vkSj c<+kus dk dk;Z djsxkA dqyifr izks- MqjSgk us laLFkku ifjokj dks chrs o’kZ fd, x, dk;ksZ ds ckjs esa crk;k vkSj Hkfo’; ds fy, vkSj rS;kj jgus ds fy, Hkh dgkA vius lacks/ku ds var esa dqyifr th us lHkh dks /kU;okn o c/kkbZ nhA