Basketball, women hockey and handball news 22-12-2016

_mg_5393_small.jpg _mg_5400_small.jpg _mg_5411_small.jpg _mg_5438_small.jpg
_mg_5476_small.jpg img_20161220_110407_small.jpg img_20161220_110412_small.jpg img_20161220_110521_small.jpg
img20161220wa0003_small.jpg img20161220wa0007_small.jpg img20161222wa0027_small.jpg img20161222wa0028_small.jpg
     
 

67oha vksiUl lhfu;j LVsV ckLdsVckWy izfr;ksfxrk 2016 esa ,y,uvkbZihbZ dh efgyk o iq:’k nksuksa Vheksa cuh pSfia;u

,y,uvkbZihbZ o ftyk ckLdsVckWy la?k ds la;qDr rRok/kku esa vk;ksftr 67oha vksiUl lhfu;j LVsV ckLdsVckWy izfr;ksfxrk 2016 dks ,y,uvkbZihbZ dh Vhe us nksuksa gh oxksZ ¼iq:’k o efgyk½ esa thrdj pSafi;uf”ki vius uke dhA vkt igys efgyk oxZ dk Qkbuy [ksyk x;k ftlesa igys laLFkku dh efgyk Vhe us “kkunkj izn”kZu djrs gq, ,lVhlh ¼tcyiwj½ Vhe dks gjk;k ogha blds Ik”pkr~ lka;dkfyu l= essa iq:’k oxZ dk Qkbuy [ksyk x;k ftlesa iq:’kksa dh Vhe us Mhch, ¼Xokfy;j½ Vhe dks gjkdj pSfi;uf”ki vius uke dhA uhek Mksek HkqfV;k dks efgyk oxZ o deky eku dks iq:’k oxZ esa loZJs’B f[kykM+h pquk x;kA vkt Qkbuy eSp esa vfrfFk ds :Ik esa Jh foosd ukjk;.k “kstoydj Xokfy;j egkikSj] ,y,uvkbZihbZ dqyifr izks- fnyhi dwekj MqjSgk Jh nsosanz izrki flag rksej mik/;{k] gkWdh bafM+;k o Jh larh’k cksgjs mifLFkr gq,A lkFk gh laLFkku dh efgyk gkWdh o iq:’k gSaMckWy Vhe vkWy bafM;k varj fo”ofo|ky; izfr;ksfxrk ds fy, DokfyQkbZ dj ,y,uvkbZihbZ dks xkSjokfUor fd;kA gSaMckWy dh Vhe us Hkkouxj fo”ofo|ky; dks 19&12 ls gjkdj isfj;kj fo”ofo|ky; ¼lkyse½ ds fy, viuk LFkku lqfuf”pr fd;kA laLFkku dh gSaMckWy Vhe ds jke] gtqj] larks’k] /kesanz] nsos”k] lkSjHk] lkjo] vfHk’ksd] vtqZu] fgeka”kq] Hkxoar] fdrhZiky] ;”k] yksfgr] eku”k] lanhi o Jhjke “kkfey gS tks fd MkW- vkf”k’k Qqydj dksp o Vhe eSustj ds lkFk 28-12-2016 dks lkyse izfr;ksfxrk es Hkkx ysus tk,axsA